matanhsang.com

(024) 2240 1011
SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________


 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 

TT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá viện phí
(VNĐ)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

02422401011